• Pomáháme zjednodušovat mnohdy příliš složité procesy spojené s účetnictvím, daněmi a auditem.
  • Usilujeme o kvalitu dodaných služeb.
  • Používáme moderní technologie.

O nás

Společnost JTFG, s.r.o. byla založena po několika letech působení jako sdružení fyzických osob. V průběhu času jsme pracovali pro množství firem v oblasti služeb, výroby i poradenství. Vždy jsme se zaměřovali na české firmy podnikající na území České republiky, ale v poslední době se naše působnost rozšířila i na české společnosti obchodující se zahraničím.

Klienti nás vnímají jako mladou, moderní a proklientsky zaměřenou společnost, která se nebojí využívat technologie 21. století, jež jsou ku prospěchu jejich podnikání.

Poskytujeme služby, kterým opravdu rozumíme.

Čím se odlišujeme od ostatních společností v oboru?
Jde především o komplexnost poskytovaných služeb. Klientům nabízíme služby od vedení účetnictví, přes sestavení daňového přiznání, pomoc při nastavení softwaru či komunikaci s dodavatelem, nastavení vnitřních kontrolních mechanismů, příprava směrnic či jiných interních dokumentů, zajištění externího, ale i interního auditu, až například po fyzickou archivaci účetních záznamů, daňových dokladů, optimalizaci účetních metod v dikci právního řádu a opravdu silní jsme v oblasti daňového poradenství při optimalizaci daňového základu.
Special Offer

Služby

Daňová evidence

Průběžné vedení přehledu o stavu a pohybu majetku a dluhů pro sestavení daňového přiznání a dalších povinných informací nejen pro správce daně.


Více o této službě

Daňová evidence

Primárním cílem daňové evidence je poskytnout údaje potřebné ke zjištění základu daně z příjmů u subjektů, které nejsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Samotná daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Neméně důležitým, avšak velmi opomíjeným cílem, je poskytovat klientovi při vedení daňové evidence informace využitelné pro ekonomické rozhodování, pro řízení společnosti. A právě na tomto si naše firma zakládá. Poskytovat komplexní a vzájemně se logicky doplňující služby.

Vedení účetnictví

Podvojné účetnictví zpracováváme komplexně, od hlavní knihy, knihy pohledávek a závazků , evidence majetku až po závěrkové práce a sestavení účetní závěrky a dalších povinných výkazů a zpráv.

Více o této službě

Vedení účetnictví

Účetnictví je upraveno samostatným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, který popisuje zejména rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

Úkolem finančního účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou situaci dané účetní jednotky. Mělo by vytvářet prostor jak pro objektivní předvídání vývoje účetních jednotek v budoucnosti, tak i hodnocení odpovědných orgánů a managementu za dosažené výsledky. Účetnictví poskytuje informace o stavu a pohybu majetku a zdrojů jeho financování, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření předmětné účetní jednotky.

Finalizací všech procesů a postupů ze systému účetnictví, kterému předchází inventarizace kontrolující průkaznost účetních záznamů, je sestavení účetní závěrky.

Zpracování mezd

Provádíme kompletní zpracování mezd větších i menších organizací.

Více o této službě

Zpracování mezd

Mzdové služby poskytujeme v plné šíři. Samozřejmostí je možnost elektronického zasílání výplatních pásek, elektronické příkazy k úhradě mezd v bance, zpracování statistických výkazů a tvorba dalších sestav dle potřeb klientů.

Audit

Provádíme profesionální nezávislé audity, a to jak externí, tak i interní.

Více o této službě

Audit

V rámci auditu pro naše klienty zajišťujeme řízení rizik, rizika podvodného jednání, ICT rizika. Dále se zaměřujeme na GDPR, kybernetickou bezpečnost a compliance (na základě úzké spolupráce s advokátní kanceláří).

Poradenství

Poskytujeme daňové (legální daňová optimalizace) a účetní poradenství. Dále Vám rádi poradíme s vnitropodnikovými směrnicemi a dalšími oblastmi ze světa financí.

Více o této službě

Poradenství

Daňové poradenství poskytujeme v oblasti zdanění fyzických a právnických osob. Dále v oblasti investičním pobídek, dotací, možnosti odpočtů a mezinárodního zdanění. Nad rámec těchto služeb zprostředkováváme i právní poradenství se spřízněnou advokátní kanceláří.

Zastupování před orgány státní správy

Zastupujeme v daňovém a celním řízení, před OSSZ a zdravotní pojišťovnou a případně dalšími orgány státní správy a samosprávy.Více o této službě

Zastupování před orgány státní správy

Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednání s finančním úřadem, OSSZ a zdravotní pojišťovnou a dalšími orgány státní správy a samosprávy, jako je např. Finančně analytický úřad, auditní orgán (dotace) a kupříkladu i celním úřadem tak, abyste se mohli plně věnovat svému předmětu podnikání.

Zakládání obchodní korporací

Zajistíme bezproblémový a rychlý vznik Vaší společnosti.

Více o této službě

Zakládání obchodní korporací

Na základě letitých zkušeností jsme si zajistili spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří a notářem, a proto pro nás není žádný problém zařídit pro Vás vznik Vaší obchodní korporace. Samozřejmostí je i příprava veškerých dokumentů a smluv dle Vašich potřeb a požadavků.

EU povinnosti

CBCR, AML. To jsou jen dva příklady zkratek významných dokumentů, které mají vliv na chod Vaší společnosti.Více o této službě

EU povinnosti

Evropská unie přijímá ročně velké množství Nařízení a Směrnic, a to samozřejmě i v oblasti daní, účetnictví, kontroly, auditu, digitalizace a dalších problematik, které mají přímý či nepřímý vliv na ekonomickou, procesní či jinou situaci Vaší společnosti.

S námi máte jistotu, že v rámci našeho poradenství se o těchto mnohdy velmi významných novinkách dozvíte včas tak, abychom na ně spolu s Vámi mohli adekvátně zareagovat

Jsme hrdí na to, čeho jsme doposud dosáhli

13

Spokojených klientů

11

Založených společností

100k

Zaúčtovaných dokladů

4

Dokončené interní audity

Fakturační údaje

JTFG s.r.o.
Konecchlumského 513
50601 Jičín
IČO: 7921993

Povinné údaje

IČO: 7921993
Datová schránka: up3yiqk
Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43412

© 2019 JTFG s.r.o.